Insikter, Nyheter - 2024-06-05

Strategisk inköpsoptimering: En fallstudie på Elektroautomatik

”Det mest överraskande var hur små justeringar i processerna kunde leda till betydande förbättringar.”

Examensarbeten vid tekniska universitet innebär ofta att studenter får möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i verkliga företagsmiljöer. För Hazar Jallad och Ibrahim Saba från Mälardalens universitet blev deras examensarbete på Elektroautomatik en sådan möjlighet. Deras projekt, ”Optimering av den strategiska inköpsprocessen”, syftade till att förbättra företagets inköpsfunktion för att öka effektiviteten och minska kostnader. Här berättar de om sitt arbete, utmaningarna de mötte och de lärdomar de drog.

Studenterna Hazar och Ibrahim från Mälardalens universitet

Bakgrund

Hazar och Ibrahim valde att fokusera på strategiskt inköp, ett område de anser är centralt för att upprätthålla konkurrenskraft och lönsamhet i företag. ”Vi ville bidra till att Elektroautomatik kunde nå sina affärsmål mer effektivt och få en djupare förståelse för hur strategiska beslut inom inköp påverkar hela verksamheten,” säger Ibrahim. Deras arbete innebar en fallstudie där de kartlade de befintliga processerna inom företaget för att identifiera förbättringsområden.

Genomförande och metoder

För att genomföra sitt arbete använde Hazar och Ibrahim en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. ”Vi genomförde djupgående intervjuer med nyckelpersoner inom företaget, inklusive inköpschefer, projektledare, säljare och konstruktörer,” förklarar Hazar. Dessutom använde de SWOT-analys för att bedöma företagets inköpsprocesser och identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Genom processkartläggning kunde de visualisera flödet av aktiviteter, identifiera flaskhalsar och föreslå förbättringar. ”Det hjälpte oss att förstå den praktiska tillämpningen av inköpsstrategier och hur de kan optimeras,” säger Ibrahim.

Studenterna Hazar och Ibrahim framför en skärm där de presenterar sitt examensarbete "Optimering av den strategiska inköpsprocessen"
Redovisning av examensarbete

Utmaningar och lärdomar

Arbetet var inte utan utmaningar. En av de största var att balansera teori med praktisk tillämpning. ”Teorierna fungerar som basen för vad som händer i praktiken, men det finns ofta skillnader och gap mellan teoretiska modeller och verkliga arbetsprocesser som måste tas hänsyn till,” berättar Hazar. Att hitta lösningar som var tillämpbara i Elektroautomatiks specifika kontext krävde noggrant övervägande och justeringar.

Genom arbetet lärde de sig mycket om strategiskt inköp och optimering. ”Vi hade en teoretisk förståelse för strategiskt inköp, men har nu fått insikt i de praktiska utmaningarna och möjligheterna,” säger Ibrahim. De har förstått hur viktiga små förändringar kan vara för företagets övergripande effektivitet och lönsamhet.

Vad var det mest överraskande ni upptäckte under ert arbete?

– Det mest överraskande var hur små justeringar i processerna kunde leda till betydande förbättringar. Vi insåg att även mindre förändringar kan ha en stor påverkan på effektiviteten och kostnaderna, säger Hazar.

Hur var det att samarbeta med Elektroautomatik och er handledare?

– Att göra vårt examensarbete på Elektroautomatik har varit mycket givande. Vi har haft tillgång till omfattande resurser och stöd från erfarna medarbetare, säger Ibrahim. Han fortsätter: ”Vår handledare har varit en ovärderlig resurs, vilket har varit avgörande för vår framgång.”

Erfarenheter och framtidsplaner

Nu när examensarbetet är klart ser Hazar och Ibrahim fram emot att ta med sig sina erfarenheter och kunskaper in i sina framtida karriärer. ”Vi planerar att hitta den bästa platsen att arbeta på, där vi kan utvecklas och samla värdefulla erfarenheter,” säger Hazar. De är entusiastiska över att kunna bidra med sina insikter och färdigheter till en organisation som värdesätter innovation och effektivitet.

Sammanfattningsvis har deras arbete gett dem en djupare förståelse för strategiskt inköp och förberett dem väl för framtida yrkesutmaningar. Deras examensarbete på Elektroautomatik är ett exempel på hur akademisk kunskap kan tillämpas för att lösa verkliga problem och bidra till konkreta förbättringar i näringslivet.

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.